Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

~~ TU JESTEŚMY ~~

Aktualności

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI NA ZAWODACH

  • autor: podokreg, 2015-01-01 12:01

 

 

 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI NA WSZYSTKICH ZAWODACH

KAŻDEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ ~ OBOWIĄZKI PRZED ZAWODAMI 
 

BIURO PODOKRĘGU PRZYPOMINA ,

że na wszystkich klasach rozgrywkowych prowadzonych przez Podokręg Piłki

Nożnej Brzesko są wymagane do wglądu przez sędziego dokumenty tożsamości.

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN 2015/2016

§9

1. Do protokołów sędziowskich wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy
rozpoczynający grę muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz
kierownika drużyny i zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte,
mają zastosowanie następujące instrukcje:
a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z
jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych.
Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo
być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal
można dokonać regulaminową liczbę zmian.
b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek
przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych
zostanie pomniejszona (z zastrzeżeniem punktu c).
c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z
jakiekolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może
go zastąpić.
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera,
kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane
czytelnie na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób
przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody.

Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.
3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane w
kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.
4. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić.
a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnego koloru, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana
założyć kostiumy o odmiennych barwach.
b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą
koszulkę odmiennej barwy.
Nieprzestrzeganie przepisów ust. 4 może być powodem do przyznania walkoweru, o ile
zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.

5. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.
6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest
ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny
odpowiadają za wpisanie do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry,
uprawnionych przez lekarza.
7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz
sprawozdania z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia
zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany
zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby
usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn
muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po
zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące
ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego
kar.
8. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn obowiązani są do
wręczenia sędziemu wypełnionych składów zespołów na sprawozdaniu z zawodów z
wyszczególnieniem imion i nazwisk, numerów koszulek zawodników i dat urodzenia oraz
imion i nazwisk osób uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych wraz z ich
funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji trenerskiej).
Zaleca się
wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół podpisują: kierownik drużyny
oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. Za przestrzeganie tych
zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn. Za posiadanie druków
protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy
są gospodarzami czy gośćmi.
9. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej
niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą
niż 7), to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami,
którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.
10. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych
musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią.
11. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 10 przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.

12. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 10 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje
sędziego do opisania spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji
spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości
podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.

13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej
musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny
przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim
gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć
wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska.
W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu
sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej
połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce
rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie
tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia
obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu
kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości
sprawdzanych zawodników.
14. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po
zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej
połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów
zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w
najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej,
aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z
gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do
szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z
ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku
wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego
dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć
jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie
wpisuje do sprawozdania z zawodów.

15. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim
zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za
nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu
i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry
zawodnika pod obcym nazwiskiem.


Sędziowie prowadzący zawody mają egzekwować obowiązek posiadania

dokumentu tożsamości, szczególnie gdy zawodnik nie posiada karty extranet. 

Pozostałe dokumenty do weryfikacji przed zawodami to: lista zgłoszeń zawodników drukowana w systemie extranet, oraz karta zdrowia zawodnika z aktualnymi badaniami.

Prezes Zarządu

Mirosław Nieć


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [4684]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
SOKÓŁ Borzęcin 4:0 LKS Uszew
PORĘBA Poręba Spytkowska 3:0 SPÓŁDZIELCA Grabno
POGÓRZE Gwoździec 1:1 START 77 Biadoliny Szlacheckie
KORONA Niedzieliska 0:1 STRAŻAK Mokrzyska - Szczepanów
KŁOS Łysa Góra 3:3 TYMON Tymowa
JEDNOŚĆ Paleśnica 2:1 VICTORIA Bielcza
IVA Iwkowa 3:3 VICTORIA Porąbka Uszewska

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 155, wczoraj: 491
ogółem: 1 700 575

statystyki szczegółowe