Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

~~ TU JESTEŚMY ~~

Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA ZAWODACH

 • autor: podokreg, 2015-01-01 10:08

 

 

 

KOMISJA GIER PODOKRĘGU

przypomina klubom o zapewnienie porządku na meczach piłkarskich związku z incydentami jakie miały miejsce na boiskach podległych PPN Brzesko. Ponizej fragment Regulaminu Rozgrywek w części dotyczącej obowiązków kierowników drużyn, 

§ 10 pkt.3

Do podstawowych obowiązków kierownika drużyny należy :

        I. dostarczenie przed rozpoczęciem zawodów sędziemu:

 1. wypełnionego czytelnie drukowanymi literami sprawozdania z wpisanymi zawodnikami  do gry (bramkarze oznaczeni literami Br , kapitan KPT i podkreślony) oraz czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników drużyn w obecności sędziego zawodów;
 2. kart  potwierdzenia  zawodników do klubu z aktualnym zdjęciem lub elektroniczne karty zawodników;
 3. kart zdrowia zawodników z ważnymi badaniami lekarskimi na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 4. załącznika do sprawozdania z wykazem uprawnionych osób do przebywania na ławce rezerwowych
 5. przygotowanie przez kierownika drużyny gospodarzy listy  służb  porządkowych.
 6. czytelne i prawidłowe wypełnianie kartek zmian zawodników;
 7. utrzymywanie dyscypliny wśród osób przebywających na ławce zawodników rezerwowych;
 8. wykonywanie ewentualnych poleceń sędziego w sprawach związanych z meczem;
 9. udzielanie sędziemu niezbędnych informacji, o ile się o to zwróci;
 10. podpisanie załącznika do protokołu z wpisanymi karami indywidualnymi oraz uwagami sędziego , bez względu, czy się z nimi zgadza czy nie.     

Sędziowie zawodów mają obowiązek egzekwowania obecności służb porządkowych na stadionie, a w razie ich braku wpisania tego faktu do protokołu z zawodów. Wobec winnych naruszeń postanowień Regulaminu Rozgrywek będą wycjiągane kary dyscyplinarne.

oraz fragment Ustawy o Bezpieczeństwie na imprezach masowych z dnia 20.03.2009.w kwesti odpowiedzialności służb porządkowych, organizatora imprezy na meczach piłkarskich:

Art. 20. 1.

1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: 

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku
niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

2. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładnia -jących lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porzadkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Art. 22. 1.

1. Służby porządkowe są obowiązane:

1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
— zakazujące wstępu na imprezę masową,
— zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3,
            e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholśrodkówodurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
o których mowa w art. 8 ust. 2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagro-
 żenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem
 imprezy masowej;

3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt lit.a-c.

2. Służby informacyjne są obowiązane do:

1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach
bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego
 zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;                                                     7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, organizator lub osoba przez niego upoważniona kieruje zapytanie do właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.

4. W przypadku gdy dzialania służby porzadkowej, o których mowa w ust. 1, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

Art. 52. 1.

1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące
równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają organizatorowi wykaz zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz wysokość poniesionej szkody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia szkody.

3. Minister wlaściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem wlaściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb ustalania szkód, o których mowa w ust. 1, oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności szacowania
szkód i dokonywania wypłat.

Art. 53. 1.

1. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

2. Minister wlaściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wlaściwym do
spraw kultury fizycznej i sportu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę charakter szkód mogących wystąpić w związku z imprezami masowymi.

Art. 54. 1.

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

Art. 55.

1. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

Art. 56.

1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

Art. 57.

1. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczàcej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

Art. 58. 1.

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa określonych w art. 6
ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

Art. 60. 1.

1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na
teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub
przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 61. 

1. Spiker zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do dzialań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 62.

1. Jeżli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 54-61, w ciągu
2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
 


 • Komentarzy [0]
 • czytano: [5164]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
SOKÓŁ Borzęcin 4:0 LKS Uszew
PORĘBA Poręba Spytkowska 3:0 SPÓŁDZIELCA Grabno
POGÓRZE Gwoździec 1:1 START 77 Biadoliny Szlacheckie
KORONA Niedzieliska 0:1 STRAŻAK Mokrzyska - Szczepanów
KŁOS Łysa Góra 3:3 TYMON Tymowa
JEDNOŚĆ Paleśnica 2:1 VICTORIA Bielcza
IVA Iwkowa 3:3 VICTORIA Porąbka Uszewska

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 107, wczoraj: 491
ogółem: 1 700 527

statystyki szczegółowe