Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

15

08-2018

środa

16

08-2018

czwartek

17

08-2018

piątek

18

08-2018

sobota

19

08-2018

niedziela

20

08-2018

pon.

21

08-2018

wtorek

~~ TU JESTEŚMY ~~

Aktualności

~ SEZON 2018/2019 ~

  • autor: podokreg, 2018-12-31 23:59

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej

         podaje do wiadomości ~

INFORMACJE  DOTYCZĄCE ROZGRYWEK

WYCIĄG Z REGULAMINU 2018/2019

aktualizacja ~ 08.VIII.2018

 enlightened

Terminarze klasy  A i klasy B 

do pobrania na stronie

 enlightened

Termin zgłoszenia drużyny młodzieżowych

do danej klasy rozgrywkowej

minął 31 lipca 2018

enlightened

Z dniem 10 kwietnia 2018 rozgrywki:

II liga Brzesko-Bochnia Junior Młodszy,

II liga Brzesko-Bochnia Trampkarz

II liga Brzesko-Bochnia  Młodzik

zostały przekazane do prowadzenia przez Podokręg Bochnia.

Wszystkie związane z tymi rozgrywkami sprawy /zmiany terminów,

zmiany meczy itd./ również sprawozdania sędziowskie proszę kierować

 do Podokręgu w Bochni.

Kontakt:  PPN Bochnia ul. Sądecka 9 32-700 Bochnia telefon 507 925 212.

enlightened  

Biuro Podokręgu informuje o uregulowanie 

należności finansowych do 10.vIII.2018

z tytułu opłat regulaminowych do sezonu 2018/2019, 

żółtych kartek - nie później jak przed kolejnym meczem,

oraz  kar nałożonych przez Komisję Dyscypliny. 

W przypadkach nie dotrzymywania terminów płatności

zgodnie z Reg. Rozgr. MZPN art.10  §18 pkt 5!!!

zawody zweryfikuje Komisja Gier jak poniżej:

" Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek

mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana

na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu

wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio,

faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier

zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu."

enlightened

  Konsekwencje nie płacenia kar finansowych 

Uchwała   nr  28/Z/2018  z dnia  12 lipca 2018 roku /obowiązująca/

Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości:

opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Art. 3

  1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie ( KP ) lub przelewem na konto bankowe Okręgu, Podokręgu, MZPN.
  2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za należności finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
  3. Kary pieniężne  są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
  4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne.

enlightened

Rocznik drużyn młodzieżowych w rozgrywkach sezonu

 2018/2019

JUNIORZY – od 01.01.2000 r. do 31.12.2001 r.

JUNIORZY MŁODSI – od 01.01.2002 r. do 31.12.2003 r.

TRAMPKARZE – od 01.01.2004 r. do 31.12.2005 r.

MŁODZIKI – od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym,

w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego

ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo

polskie. W sezonie 2018/2019 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 1998 i młodszy.

enlightened

Uchwała  nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prezydium Zarządu Małopolskiego  Związku  Piłki  Nożnej

w sprawie wpisu do regulaminów rozgrywek piłkarskich

dotyczącego licencji trenerskiej.

I.  Na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów MZPN Michała Królikowskiego, Prezydium Zarządu MZPN uchwałą nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. zatwierdziło wpis do regulaminów rozgrywek piłkarskich obowiązujących na terenie Małopolski dotyczący:

-  sprawdzania przez sędziego zawodów oryginału licencji trenerskiej oraz oddania go trenerowi dopiero po zakończeniu zawodów,

                       -  uprawnienia członków Wydziału Szkolenia i Rady Trenerów MZPN do wglądu do licencji 
                               trenerskiej u sędziego, podczas zawodów.

  II.                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       Zatwierdził

                                                                                                     Prezes  MZPN                                                                                                         Ryszard  Niemiec

enlightened

Biuro Podokręgu informuje, że opieka medyczna,

zmiana terminu meczy, gra zawodników w dwu drużynach,

 tylko według zapisów regulaminowych.

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO

IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

na sezon 2018/2019 .../wyciąg/

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 6

8. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

9. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika
(Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała nr IV/128 z dnia 17.04.2013 roku
Zarządu PZPN w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich)

§ 9

7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania
z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze
nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis
innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie
później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych
załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść
tam swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności
nałożonych przez niego kar. Kierownicy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie
zmian zawodników nieswoich drużyn (drużyny przeciwnika).

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w
różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu,
które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry
(przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu,
dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników
występujących na pozycji bramkarza);
c) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań
mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów
mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności
na boisku); przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych;
d) po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej,
o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań
mistrzowskich w drużynie (drużynach) niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
e) zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań w drużynie
seniorów.

3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

6. SĘDZIOWIE

§ 12

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów MZPN lub właściwe Kolegium
Sędziowskie OZPN bądź Podokręgu z wykorzystaniem systemu Extranet. Wyznaczeni sędziowie
potwierdzają przyjęcie obsady do realizacji w systemie Extranet PZPN.

2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi
się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do
prowadzenia spotkania.

3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone
w obecności kapitanów obu drużyn.

4. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być
dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 24 godzin od
zakończenia zawodów.

5. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie
przejmuje sędzia asystent nr 1, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów albo sędzia
techniczny, jeżeli został wyznaczony. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym
sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku niestawienia się związkowych sędziów
asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu
kandydatów na sędziów asystentów.

6. Każde zawody mistrzowskie lub pucharowe – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego
zastępczego i niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności - muszą być rozegrane jako
mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że
rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.

7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek niestawienia się w przepisowym czasie na
boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do
rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub
drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu
zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie
pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia
zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym
samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu; w tej sytuacji zostanie on rozegrany w innym terminie wskazanym przez organprowadzący (w wyjątkowych sytuacjach, np. w związku z decyzją organu prowadzącego rozgrywki,
zawody mistrzowskie mogą się odbyć na boisku zweryfikowanym dla niższej klasy);
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi imionami, nazwiskami i funkcjami osób
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych;
c) książeczki zdrowia, karty zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników. Sędzia musi sprawdzić
przed meczem ważność zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach.
W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten
odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów;
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty określone w § 9 pkt. 10 niniejszego regulaminu;
e) dokument poświadczający posiadanie stosownych uprawnień do sprawowania opieki medycznej
przez osobę pełniącą tę funkcję na danych zawodach;
f) licencje trenerów prowadzących drużyny (obowiązkiem trenera jest przebywanie na ławce
zawodników rezerwowych podczas zawodów, o ile nie zostanie usunięty dyscyplinarnie).

9. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy). W przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku pełną
odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.

10. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji (lub
rachunku) wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie
z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu
Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać
(zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość
jego dochodów oraz potrąconego podatku.  

11. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot
kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
W przypadku meczu, który został przerwany z powodu warunków atmosferycznych (ulewa, śnieżyca,
zapadające ciemności itp.) lub dogrywania meczu przerwanego z ww. przyczyn obowiązuje
następująca zasada rozliczania sędziów i obserwatorów:
a. za rozegraną połowę lub krótszy czas gry: 50% ekwiwalentu plus całość kosztów dojazdu;
b. za czas gry dłuższy niż pierwsza połowa: całość ekwiwalentu i kosztów dojazdu.

12. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek
ligowych systemem sobota/niedziela - środa - sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu
spotkania.
Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia
do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu. 

13. Oryginalne egzemplarze sprawozdania muszą być dostarczone w terminie 3 dni do organu
prowadzącego rozgrywki (listem lub osobiście).
W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów lub
na wniosek Wydziału (Komisji) Gier lub Wydziału (Komisji) Dyscypliny Sprawozdania muszą być
dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 

14. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach,
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.
15. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i
nie mogą być zmienione. Ewentualne błędy sędziego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.

7. ZASADY ROZGRYWEK

§ 14

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić        konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie                   (listem poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem          rundy rozgrywkowej do właściwego Wydziału/Komisji Gier. Przyjmuje się, że opublikowanie              terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie internetowej MZPN (www.mzpnkrakow.pl), OZPN lub        Podokręgu jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy (i późniejsze zmiany terminów)            rozgrywania meczów są wiążące dla zainteresowanych klubów.

4. W przypadku nieprzesłania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu - jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu
prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 7 dni przed terminem kolejki.

5. W takiej sytuacji właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki
wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko
drużyny występującej w roli gospodarza).

6. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 5 może nastąpić wyłącznie na
zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie
wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko
drużynie gospodarzy.

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki sezonu
rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania
meczów ostatnich dwóch kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić
inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż
uprzednio wyznaczony.

10. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma prawo
wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

11. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę
zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego
powiadomienia). Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów
danej kolejki rozgrywek.
Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet - klub nie ma
obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika. 

12. W przypadku innym niż w pkt. 11, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego
z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu,
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz
uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie
będą rozpatrywane.
W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w
przypadku najbliższego weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin
przed wyznaczoną godziną zawodów) klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w
wysokości określonej - stosowną uchwałą Zarządu MZPN - dla poszczególnych klas rozgrywkowych,
na konto MZPN, OZPN lub Podokręgu PN.
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia
bez rozpatrzenia. 

13. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. Mecze nie rozegrane w rundzie jesiennej muszą się
odbyć najpóźniej przed trzecią kolejką rundy wiosennej.
14. W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub
ogłosić zakaz gry.

§ 24

4. Wydziały/Komisje Gier MZPN, OZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier MZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: www.mzpnkrakow.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy.

5. Jeśli organ prowadzący dane rozgrywki tak zdecyduje, kluby przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego składają do właściwego Wydziału/Komisji Gier informację o aktualnych danych
teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby
są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania właściwego Wydziału/Komisji Gier o wszelkich
zmianach teleadresowych.
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające
z Ustawy o ratownictwie medycznym) oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność
swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym
czytelnym podpisem w sprawozdaniu do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki
medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową
w wysokości:
- IV liga 200 zł
- klasa okręgowa 150 zł
- pozostałe klasy 100 zł 

6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.
7. Gospodarz jest obowiązany zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność
odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

8. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019

Data, miejsce _____________________________

Klub:_____________________________
Do: Wydział Gier MZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość
tej skrzynki.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Wydziału Gier MZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:______________________________


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [4442]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1
VICTORIA Porąbka Uszewska - LKS Uszew
IVA Iwkowa - VICTORIA Bielcza
JEDNOŚĆ Paleśnica - TYMON Tymowa
STRAŻAK Mokrzyska - Szczepanów - KŁOS Łysa Góra
START 77 Biadoliny Szlacheckie - KORONA Niedzieliska
SPÓŁDZIELCA Grabno - POGÓRZE Gwoździec
SOKÓŁ Borzęcin - PORĘBA Poręba Spytkowska

Wyniki

Mecze sparingowe

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 265, wczoraj: 727
ogółem: 1 635 968

statystyki szczegółowe