Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Najnowsza galeria

Zebranie Wyborcze 2016
Ładowanie...

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

20

05-2018

niedziela

21

05-2018

pon.

22

05-2018

wtorek

23

05-2018

środa

24

05-2018

czwartek

25

05-2018

piątek

26

05-2018

sobota

~~ TU JESTEŚMY ~~

Aktualności

~ SEZON 2017/2018 ~

  • autor: podokreg, 2018-12-31 23:59

Biuro Podokręgu Piłki Nożnej

         podaje do wiadomości ~

INFORMACJE  DOTYCZĄCE ROZGRYWEK

aktualizacja ~ 09.IV.2018

enlightened

Z dniem 10 kwietnia 2018 rozgrywki:

II liga Brzesko-Bochnia Junior Młodszy,

II liga Brzesko-Bochnia Trampkarz

II liga Brzesko-Bochnia  Młodzik

zostały przekazane do prowadzenia przez Podokręg Bochnia.

Wszystkie związane z tymi rozgrywkami sprawy /zmiany terminów,

zmiany meczy itd./ również sprawozdania sędziowskie proszę kierować

 do Podokręgu w Bochni.

Kontakt:  PPN Bochnia ul. Sądecka 9 32-700 Bochnia telefon 507 925 212.

   enlightened

Biuro Podokręgu informuje o uregulowanie 

należności finansowych do 27.Iv.2018

z tytułu żółtych kartek, oraz  kar nałożonych przez

Komisję Dyscypliny po ukazaniu się komunikatu

na stronie, nie później jak przed kolejnym meczem.

W przypadkach nie dotrzymywania terminów płatności

drużyny będą karane odjęciem punktów,

lub / i zawieszeniem w rozgrywkach 

zgodnie z Reg. Rozgr. MZPN art.10  §18 pkt 5!!!

zawody zweryfikuje Komisja Gier jak poniżej:

" Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek

mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana

na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu

wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio,

faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier

zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu."

enlightened

  Konsekwencje nie płacenia kar finansowych 

Uchwała   nr  23/Z/2017  z dnia  11 lipca 2017 roku /obowiązująca/

Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości:

opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Art. 3

  1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie ( KP ) lub przelewem na konto bankowe Okręgu, Podokręgu, MZPN.
  2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za należności finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu.
  3. Kary pieniężne  są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki.
  4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne.

enlightened

Drużyna GOSiR Novi Rzezawianka jako gospodarz rozgrywa

                                       mecze na boisku - Jodłówka

Drużyna LKS Tymon Tymowa jako gospodarz rozgrywa

                                       mecze na boisku - LKS Piast Czchów

enlightened

enlightened

Rocznik drużyn młodzieżowych w rozgrywkach sezonu

 2017/2018 

JUNIORZY – od 01.01.1999 r. do 31.12.2000 r.

JUNIORZY MŁODSI – od 01.01.2001 r. do 31.12.2002 r.

TRAMPKARZE – od 01.01.2003 r. do 31.12.2004 r.

MŁODZIKI – od 01.01.2005 r. do 31.12.2006 r.

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym,

w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego

ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.

Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo

polskie. W sezonie 2017/2018 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 1997 i młodszy.

enlightened

Uchwała  nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Prezydium Zarządu Małopolskiego  Związku  Piłki  Nożnej

w sprawie wpisu do regulaminów rozgrywek piłkarskich

dotyczącego licencji trenerskiej.

I.  Na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów MZPN Michała Królikowskiego, Prezydium Zarządu MZPN uchwałą nr 58/P/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. zatwierdziło wpis do regulaminów rozgrywek piłkarskich obowiązujących na terenie Małopolski dotyczący:

-  sprawdzania przez sędziego zawodów oryginału licencji trenerskiej oraz oddania go trenerowi dopiero po zakończeniu zawodów,

                       -  uprawnienia członków Wydziału Szkolenia i Rady Trenerów MZPN do wglądu do licencji 
                               trenerskiej u sędziego, podczas zawodów.

  II.                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       Zatwierdził

                                                                                                     Prezes  MZPN                                                                                                         Ryszard  Niemiec

enlightened

Biuro Podokręgu informuje, że zmiany terminu meczy

oraz gra zawodników w dwu drużynach klubu

tylko według zapisów regulaminowych.

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO

IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS 

MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

na sezon 2017/2018 ............/wyciąg/

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 6

8. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
9. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika
(Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała nr IV/128 z dnia 17.04.2013 roku
Zarządu PZPN w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich)

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w
różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a. Jeżeli zawodnik, który ukończył 19. rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu,w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
b. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19. roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
c. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
d. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku); przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych;
e. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
f. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań w drużynie
seniorów.
3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

 

7. ZASADY ROZGRYWEK

§ 14

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić

konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem
poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy
rozgrywkowej do właściwego Wydziału/Komisji Gier. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza
rozgrywek na oficjalnej stronie internetowej MZPN (www.mzpnkrakow.pl), OZPN lub Podokręgu jest
obowiązujące, a zamieszczone tam terminy (i późniejsze zmiany terminów) rozgrywania meczów są
wiążące dla zainteresowanych klubów.

4. W przypadku nieprzesłania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi
zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu - jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu
prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 7 dni przed terminem kolejki.

5. W takiej sytuacji właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki
wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko
drużyny występującej w roli gospodarza).

6. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 5 może nastąpić wyłącznie na
zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie
wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko
drużynie gospodarzy.

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania ostatniej kolejki sezonu
rozgrywkowego, a w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania
meczów ostatnich dwóch kolejek. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić
inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż
uprzednio wyznaczony.

10. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma prawo
wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

11. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę
zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać w terminie
przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.

Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet - klub nie ma
obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika. Nie ma również takiej konieczności w przypadku (§ 24
ust. 5 niniejszego Regulaminu) gdy organ prowadzący dane rozgrywki zobowiąże kluby do posiadania
oficjalnego adresu e-mail, na który będą przekazywane informacje dot. zmian terminów (wówczas
kluby będą zawiadamiane przez organ prowadzący). W innych przypadkach klub będący
gospodarzem zawodów może zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika, ale z obowiązkiem jego
pisemnego powiadomienia.

12. W przypadku innym niż w pkt. 11, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego
z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu,
obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz
uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie
będą rozpatrywane.

W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub
wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej - stosowną uchwałą
Zarządu MZPN - dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto MZPN, OZPN lub Podokręgu. 
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

13. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

14. W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

§ 24

4. Wydziały/Komisje Gier MZPN, OZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier MZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: www.mzpnkrakow.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy.

5. Jeśli organ prowadzący dane rozgrywki tak zdecyduje, kluby przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego składają do właściwego Wydziału/Komisji Gier informację o aktualnych danych
teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby
są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania właściwego Wydziału/Komisji Gier o wszelkich
zmianach teleadresowych.
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/Z/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2016/2017

Data, miejsce _____________________________

Klub:_____________________________
Do: Wydział Gier MZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość
tej skrzynki.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Wydziału Gier MZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:______________________________


  • Komentarzy [0]
  • czytano: [3497]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 22
GOSiR NOVI Rzezawianka - RYLOVIA Rylowa
SOKÓŁ Borzęcin - PAGEN Gnojnik
SOKÓŁ Maszkienice - OLIMPIA Kąty
STRAŻAK Mokrzyska - ORZEŁ Dębno
TARNAVIA Tarnawa - OLIMPIA Bucze
CANPACK OKOCIMSKI Brzesko - JADOWNICZANKA Jadowniki
LUKS RADŁOVIA Radłów - NAPRZÓD Sobolów

Losowa galeria

Memoriał im. Antoniego Barana
Ładowanie...

Wyniki

Ostatnia kolejka 21
NAPRZÓD Sobolów 0:2 GOSiR NOVI Rzezawianka
LUKS RADŁOVIA Radłów 1:3 CANPACK OKOCIMSKI Brzesko
OLIMPIA Bucze 3:1 JADOWNICZANKA Jadowniki
ORZEŁ Dębno 4:1 TARNAVIA Tarnawa
OLIMPIA Kąty 1:5 STRAŻAK Mokrzyska
PAGEN Gnojnik 4:5 SOKÓŁ Maszkienice
RYLOVIA Rylowa 2:1 SOKÓŁ Borzęcin

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 215, wczoraj: 442
ogółem: 1 595 276

statystyki szczegółowe