Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku - strona oficjalna

Strona klubowa

Menu główne

EXCLUSIVEGRAW

Zczuba.tv

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Buttony

KOLEGIUM SĘDZIÓW PPN

PIŁKA KOBIET

POWIAT BRZESKI

SPORTOWIEC BRZESKO

SZKOŁA SPORTOWA

Kalendarium

16

01-2019

środa

17

01-2019

czwartek

18

01-2019

piątek

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

~~ TU JESTEŚMY ~~

REGULAMIN P.P.N.

 

Małopolski Związek Piłki Nożnej 
Podokręg Brzesko

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W BRZESKU

Zakres działania Podokręgu Piłki Nożnej Brzesko.

§1

 1. Podokręg Piłki Nożnej Brzesko jest jednostką utworzoną na mocy Uchwały Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, oraz Walnego Zebrania Delegatów Klubów w Brzesku. Siedziba mieści się w Brzesku ul. Okocimska 5
 2. Podokręg Piłki Nożnej Brzesko został utworzony w celu spełnienia określonych funkcji na danym terenie, określonych w statucie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.
 3. Podokręg Piłki Nożnej Brzesko nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach przekazanych mu przez MZPN w Krakowie, kompetencji i uprawnień wyszczególnionych w §2 niniejszego Regulaminu.
 4. Podokręg Piłki Nożnej Brzesko posiada odrębny Rachunek Rozliczeniowy.
 5. Obszar terenu działalności Podokręgu Brzesko określony jest przez Prezydium Zarządu Podokręgu 
      stosowną uchwałą zatwierdzoną przez Zarząd.

§2

 Ustala się następujący zakres działalności Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku:
 1. W dziedzinie sportowej i organizacyjnej
 a/ Organizowanie i przeprowadzanie przez Wydział Gier rozgrywek powierzonych przez Zarząd MZPN
      w następujących klasach rozgrywkowych:
 - Klasa Okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C i inne - seniorów
 - Grup drużyn młodzieżowych 
 - Grup oldbojów
 - Opracowanie kalendarza /terminarzy/ do powyższych rozgrywek
 - Opracowanie regulaminu /na podstawie Regulaminu MZPN w Krakowie/ do powyższych rozgrywek.
 - Weryfikacji zawodów w oparciu o aktualne przepisy PZPN oraz MZPN.
 b/ Organizowanie okolicznościowych imprez piłkarskich i innych z własnej inicjatywy lub na zlecenie.
 c/ Prowadzenie ewidencji:
 - klubów Sportowych będących członkami Podokręgu Piłki Nożnej lub biorących udział w  rozgrywkach 
    prowadzonych przez Podokręg.
 - zawodników biorących udział w rozgrywkach.
 - kar dyscyplinarnych i finansowych.
 - występowania o odznaczenie dla działaczy lub osób zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej.
 d/ Prowadzenie szkolenia:
    - młodzieżowych Kadr Podokręgu.
    - sędziów - przez Komisję Kolegium Sędziów Podokręgu.
    - kadr instruktorsko-trenerskich przez Wydział Szkolenia Podokręgu.
 e/ Prowadzenie selekcji najzdolniejszych zawodników, celem przygotowania reprezentacji Podokręgu w 
    rożnych grupach wiekowych oraz uczestnictwa w turniejach organizowanych przez PZPN, MZPN oraz 
    inne Podokręgi.
 2. W dziedzinie administracyjno-finansowej:
 a/ Prowadzenie księgowości finansowej /zgodnie z zaleceniami MZPN w Krakowie.
 b/ Przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji wpłat na konto Podokręgu 
 - składek członkowskich,.
 - wpisowe od klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. 1a.
 - uprawnień zawodników biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. 1a, w wysokości
określonej każdorazowo przez MZPN.
 - kar nałożonych na kluby lub zawodników.
 - innych wpłat na podstawie przepisów PZPN oraz przepisów MZPN lub na podstawie Uchwały   
Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku.
 c/ Pokrywanie z własnych dochodów niezbędnych zakupów, zapłat za usługi, umowy,  lub inne  opłaty  związanych z statutową działalnością.
 d/ Prowadzenie rachunku bankowego celem realizacji w/w zadań statutowej działalności.
 e/ Opracowanie rocznych bilansów finansowych oraz składania ich do księgowości finansowej w MZPN w Krakowie.
 f/ Administracja Podokręgu składa się od 1 do 3 osób niezbędnych do realizacji zadań wynikających ze Statutu.

§3

 1. Władzami Podokręgu są:
 a/ Walne Zebranie Delegatów Klubów,
 b/ Zarząd Podokręgu,
 c/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Podokręgu trwa 4 lata /może być skrócona Uchwałą Zarządu MZPN w Krakowie /.
 3. Zarząd, Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu nowych członków spośród osób, które kandydowały do poszczególnych organów i uzyskały najwięcej głosów, w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji lub nie brali czynnego udziału w pracach w poszczególnych organach. Liczba dokooptowanych do w/w organów nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu.
 4.   PPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania powstałych miedzy nimi sporów wynikających ze stosunków sportowych.
  5.  Schemat organizacyjny Podokręgu w załączeniu. 

§4

 1. Najwyższą władzą Podokręgu Piłki Nożnej Brzesko jest Walne Zebranie Delegatów Klubów.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym, delegaci klubów piłkarskich, sędziów, oraz innych organów działających w strukturach Podokręgu. Liczbę delegatów z poszczególnych struktur na Walne Zebranie ustala Uchwałą  Zarząd Podokręgu  w Brzesku.
 3. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz Podokręgu, którzy nie są delegatami oraz osoby zaproszone przez Zarząd Podokręgu.
 4. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Podokręgu:
 - Raz na 4 lata (z zastrzeżeniem w §3 pkt. 2) sprawozdawczo - wyborcze.
 -  Raz na 2 lata (w połowie kadencji) sprawozdawcze.
 - Nadzwyczajne z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz na wniosek 1/3 delegatów.
 5. Zarząd Podokręgu zwołując Walne Zebranie zobowiązany jest do:
   - Zachowania 30-to dniowego terminu do zwołania zebrania /liczy się data nadania zawiadomienia.
   - Podaniu miejsca, terminu, porządku obrad oraz regulaminu obrad.
 6. Do ważności Walnego Zebrania w pierwszy terminie konieczny jest udział co najmniej 50% delegatów uprawnionych do uczestnictwa, a w drugim terminie dowolna ilość obecnych delegatów.
 7. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, wyjątek stanowią wybory do organów Podokręgu.


 8. Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:
 a/ Wybór: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej spośród delegatów Podokręgu zgodnie z przyjętym  
       Regulaminem Obrad.
 b/ Przyjęcie sprawozdań: z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 c/ Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie odwołań od Uchwał Zarządu Podokręgu.
 d/ Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§5

1. Komisja Sędziowska jest organem wykonawczym powołanym do kierowania i organizowania naborem , 
     szkoleniem i obsługą zawodów przez sędziów piłkarskich.
2. Przewodniczącego Komisji  na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje Zarząd PPN 
3. Zebraniu sędziów przyznaje się możliwość rekomendacji Zarządowi PPN kandydatów na 
     Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej

§6

 1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Brzesko liczy od 5 – 7 osób, wybranych przez Walne Zebranie Wyborcze, 
     w tym wybranego Prezesa zgodnie z §4 pkt. 8a. 
2. Członkowie Zarządu wybierają Prezydium Zarządu w liczbie 3 osób.
3. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego wiceprezes.
4. Do kompetencji Prezesa należy:
a/ Kierowanie całokształtem działalności Podokręgu.
b/ Reprezentowanie Podokręgu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
c/ Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd zatwierdza i odwołuje Przewodniczących  Komisji – Gier i Dyscypliny, Sędziowskiej, Bezpieczeństwa, Rady Trenerów, Rady Seniorów i innych w przypadku potrzeby ich powołania, oraz zatwierdza ich składy ilościowe i osobowe. 
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a/ Realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów.
b/ Zarządzanie majątkiem i funduszami Podokręgu.
c/ Uchwalanie planów działalności i planów finansowych. 
d/  Przyjęcie bilansu finansowego za rok poprzedni.
e/ Zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury Podokręgu.
f/ powoływanie Komisji Podokręgu
g/  Uchwalanie i zmienianie regulaminów:
   -  Zarządu,
   -  Komisji,
   -  Innych jednostek Podokręgu.
 h/ Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Podokręgu
 i/ Zwołanie: Walnych Zebrań Delegatów, Nadzwyczajnych Zebrań Delegatów - zawiadomienie delegatów miejscu, terminie, porządku obrad Walnych Zebrań.
 j/ W razie ustąpienia Prezesa, w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu. Pełni on funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Podokręgu.
 k/ Nadzoruje działalność komisji Podokręgu.
 6.  Zarząd stosowną uchwałą określa kompetencje przysługujące Prezydium Zarządu Podokręgu.
 7.  Posiedzenie Zarządu winno się odbywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a w okresie tym funkcję kierowania przejmuje Prezydium Zarządu, które to winno obradować nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§7

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Zarządowi przysługuje ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.

§8

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: z przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza raz do roku kontrolę całości działalności statutowej, finansowej i 
     gospodarczej Podokręgu. Ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych 
     nieprawidłowości.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu lub jego organów z głosem doradczym. 
4. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie Walnemu Zebraniu Delegatów Podokręgu oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie "absolutorium" dla Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna na zlecenie Zarządu może w każdej chwili skontrolować prace Komisji  lub księgowość finansową Podokręgu.
6. Komisja Rewizyjna Podokręgu może opracować wewnętrzny regulamin działania, który to zatwierdza Zarząd Podokręgu.

Postanowienia końcowe.

§9

1. Zarząd Podokręgu może we własnym zakresie opracować i zatwierdzać wewnętrzny Regulamin działania 
    Prezydium, Komisji uwzględniając specyfikę Podokręgu.
2. Podokręg ma prawo wyróżniania i karania członków władz Podokręgu, działaczy, trenerów, sędziów
    działających w ramach Podokręgu Brzesko.
3. Opracowania te winny być zgodne ze statutem MZPN w Krakowie, oraz niniejszym   Regulaminem.
4. Regulaminy o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Zarząd Podokręgu Brzesko.

§10

 1. Majątek Podokręgu stanowią fundusze, środki pieniężne, środki trwałe oraz przedmioty nietrwałe.
 2. Na fundusz składają się:
 a/ Dochody uzyskane z opłat członków Podokręgu.
 b/ Składki i opłaty z umów transferowych.
 c/ Kary nałożone na kluby, zawodników, sędziów i działaczy 
 d/ Dotacje, darowizny i środki otrzymane z innych źródeł. 
 e/ Inne dochody.
 3. Podokręg gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Sposób reprezentacji podmiotu samodzielnie Prezes. Do ważności oświadczeń woli pism lub dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych, oraz dysponowania kontem bankowym Podokręgu wymagane są podpisy: Prezesa, oraz upoważnionego członka Zarządu – stosowną uchwałę podejmuje Zarząd.  
 5.  Zarząd Podokręgu zatwierdza roczny bilans finansowy i składa go, po zatwierdzeniu przez Zarząd
      Podokręgu do MZPN w Krakowie, który wchodzi do zbiorczego bilansu MZPN Kraków. 
 6.  Zarząd Podokręgu pokrywa koszty utrzymania Podokręgu i jego Komisji.

§11

 1. Pisma wychodzące z Podokręgu podpisują Prezes, lub upoważniony członek Zarządu.
 2. Pisma dotyczące komisji podpisuję Przewodniczący Komisji i Sekretarz Podokręgu.
 3. Podokręg używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu MZPN w Krakowie.

§12

1.    Upoważnia się Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku do finansowania na cele reprezentacyjne, 
a w szczególności:
 a/ Wypłaty nagród dla działaczy, zawodników, trenerów, i pracowników.
 b/ Zwrotu kosztów podróży działaczom uczestniczącym w posiedzeniach organów PPN Brzesko
 c/ Zakupu materiałów promocyjnych(gadżety, proporczyki, puchary, koszulki itp.), upominków, oraz 
     przekazywanie  ich nieodpłatnie na rzecz członków.
 d/ Wydatków związanych z organizacją turniejów i innych  zawodów organizowanych przez PPN Brzesko
 e/ Organizacji Walnego Zebrania, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań realizowanych przez PPN 
     Brzesko m. innymi pokrywania kosztów najmu lokali, obsługi, usług gastronomiczno – cateringowych, 
     oprawy artystycznej
 f/ Zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu PPN Brzesko
2. PPN Brzesko może zlecać realizację zadań statutowych, regulaminowych swoim członkom lub osobom    
    trzecim na podstawie odrębnie zawartych umów.

§13

Działalność Podokręgu winna być zgodna ze statutem MZPN w Krakowie, oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku kiedy występuje brak zapisów w Regulaminie Podokręgu, mają zastosowanie przepisy statutu  MZPN w Krakowie. 

§14

Wszelkie zasady technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników, oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez PZPN, Małopolski Związek Piłki Nożnej, lub upoważnione organy Związku w tym Podokręg  Brzesko na szczeblu Podokręgu. 

§15

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi MZPN w Krakowie, oraz Zarządowi Podokręgu Piłki Nożnej Brzesko.

§16

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Brzesko  w dniu 16 maja 2017 i przedłożony został do zatwierdzenia przez  MZPN w Krakowie.

 

Zegar

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
SOKÓŁ Borzęcin 4:0 LKS Uszew
PORĘBA Poręba Spytkowska 3:0 SPÓŁDZIELCA Grabno
POGÓRZE Gwoździec 1:1 START 77 Biadoliny Szlacheckie
KORONA Niedzieliska 0:1 STRAŻAK Mokrzyska - Szczepanów
KŁOS Łysa Góra 3:3 TYMON Tymowa
JEDNOŚĆ Paleśnica 2:1 VICTORIA Bielcza
IVA Iwkowa 3:3 VICTORIA Porąbka Uszewska

Sport.pl

90 MINUT.PL

P Z P N

KRAKÓW MZPN

TARNÓW TOZPN

BOCHNIA PPN

ŻABNO PPN

NOWY SĄCZ OZPN

U.E.F.A.

SPORTOWE TEMPO

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 151, wczoraj: 491
ogółem: 1 700 571

statystyki szczegółowe